Algemene voorwaarden

Artikel 1: Toepassing

Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle B2B-overeenkomsten die worden afgesloten met PURO BV, gevestigd te 3110 Rotselaar, Wingepark 45 en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0828.898.256 (BTW BE0828.898.256), behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding en met uitsluiting van de voorwaarden van de medecontractant.
 
De algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de contracten en er kan enkel schriftelijk van worden afgeweken.

 

Artikel 2: Totstandkoming van de overeenkomst

De overeenkomst komt pas tot stand na uitdrukkelijke en schriftelijke bevestiging van de bestelling door PURO.

 

Artikel 3: Levertermijnen

De vermelde leveringstermijnen zijn indicatief en niet-bindend, en worden in werkdagen uitgedrukt.
 
In geval van vertraging, heeft de klant geen recht op de annulering van de bestelling of op een schadevergoeding.

 

Artikel 4: Prijzen

De prijzen die door PURO in haar offerte worden meegedeeld zijn steeds vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk werd aangegeven dat ze definitief zijn.
 
Alle prijzen zijn exclusief BTW.

 

Artikel 5: Levering producten

De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend tenzij dit uitdrukkelijk overeengekomen werd.
Vertraging in levering van de bestelling kan nooit aanleiding zijn tot schadevergoeding.

 
Vervoer en eventuele verzendingskosten zijn steeds voor rekening van de klant, tenzij uitdrukkelijk anders werd overeengekomen.
 
De klant hoort de producten onmiddellijk in ontvangst te nemen en na te kijken. Klachten zijn enkel geldig indien ze per aangetekend schrijven gebeuren.
Klachten die niet binnen de vijf dagen na levering zijn geformuleerd, worden niet meer aanvaard.

 
Het risico gaat over op de klant op het ogenblik dat de producten de magazijnen van de verkoper verlaten.

 

Artikel 6: Betaling

Elke factuur is door middel van overschrijving betaalbaar uiterlijk op de vervaldag zoals aangegeven op de factuur. Indien er geen vervaldag wordt vermeld, is de factuur in ieder geval betaalbaar binnen een termijn van dertig kalenderdagen te rekenen vanaf de dag volgend op de factuurdatum.
 
Betaling is steeds verschuldigd, ongeacht het al dan niet bestaan van een klacht omtrent de geleverde producten.
 
De factuur wordt geacht aanvaard te zijn wanneer zij niet bij aangetekend schrijven wordt betwist binnen de zeven kalenderdagen na ontvangst.

 

Artikel 7: Sancties bij niet of laattijdige betaling

Bij laattijdige of niet-betaling is van rechtswege en zonder enige voorafgaande ingebrekestelling een interest verschuldigd zoals voorzien in de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties; dit vanaf de vervaldag van de factuur tot de volledige betaling.
 
Daarnaast is eveneens van rechtswege en zonder enige bijkomende voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10 % (met een minimum van 100,00 EUR) van het verschuldigde bedrag.
 
Bij niet-tijdige betaling van een factuur zullen alle andere nog niet vervallen schuldvorderingen op de klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar worden.

 

Artikel 8: Gebruik van de producten

De klant erkent voldoende ingelicht te zijn over de mogelijkheden van de geleverde producten op het ogenblik van de bestelling, en zal de producten enkel gebruiken voor de doeleinden waarvoor zij zijn ontwikkeld. 

 

Artikel 9: Waarborg

De waarborg met betrekking tot de producten is te allen tijde beperkt tot de door de toeleverancier of fabrikant van de producten in kwestie toegekende waarborg. Bovendien is de waarborg beperkt tot gebreken die rechtstreeks te wijten zijn aan een ontwerp-, productie- of componentenfout, en tevens tot de terbeschikkingstelling van vervangingsgoederen of onderdelen, met uitsluiting van alle kosten van elke aard, zoals verplaatsingen, uurlonen, enz.
 
In geval de klant een beroep wenst te doen op voormelde waarborg, dient hij de bewuste producten persoonlijk of bij aangetekende zending af te leveren op het vestigingsadres van PURO, in hun originele verpakking en samen met een kopie van de aankoopfactuur en het eventueel meegeleverde garantiebewijs. Eventuele kosten hiervan kunnen niet verhaald worden op PURO.
 
Deze waarborg vervalt in ieder geval in één van de volgende omstandigheden:

 • Bij incorrect gebruik, misbruik of gebruik van het product dat afwijkt van de gebruiksvoorschriften;
 • In geval van gebrek aan toezicht of onderhoud van de producten;
 • In geval van herstellingen, wijzigingen, vervangingen of toevoegingen van onderdelen, of van andere ingrepen, die niet door PURO zijn uitgevoerd.
   

Artikel 10: Aansprakelijkheid

PURO is enkel aansprakelijk voor de materiële schade die rechtstreeks voortvloeit uit een zware en/of opzettelijke tekortkoming van haar verplichtingen. Zij kan in geen enkel geval aansprakelijk gehouden worden voor enige indirecte schade, onder andere maar niet beperkt tot financiële of commerciële verliezen, ongeacht of deze schade veroorzaakt werd door een daad, een nalaten, een fout of een onachtzaamheid van PURO, haar werknemers en/of haar (onder)aannemers.
 
In geval van een mogelijke buitencontractuele aansprakelijkheid van PURO is een eventuele schadevergoeding in elke hypothese beperkt tot de dekking verleend door haar verzekeraar Burgerlijke Aansprakelijkheid.

 

Artikel 11: Overmacht

PURO is niet verantwoordelijk voor de niet-uitvoering of de vertraging in de uitvoering van de verplichtingen van de overeenkomst in geval van overmacht.
 
Indien de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal PURO alsnog aan alle verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Wanneer blijkt dat dit niet meer mogelijk is, behoudt PURO zich het recht voor de overeenkomst te herzien of te ontbinden, zonder dat dit aanleiding kan geven tot enige schadevergoeding in hoofde van de klant. Eventuele reeds geleverde prestaties door PURO zullen alsnog gefactureerd worden.

 

Artikel 12: Opschorting van de prestaties

PURO heeft het recht om zonder voorafgaande ingebrekestelling haar prestaties uit hoofde van de overeenkomst met de klant op te schorten, zonder afbreuk te doen aan de overige rechtsmiddelen waarover PURO beschikt, ingeval zich één van de volgende omstandigheden voordoet:

 • Elke inbreuk op de verplichtingen van de klant uit hoofde van de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden, alsook elke handeling die op ernstige wijze het imago en de reputatie van PURO benadeelt;
 • Elke niet-betaling van een openstaande en vervallen factuur.

 

Artikel 13: Voortijdige beëindiging

Zonder afbreuk te doen aan de overige rechtsmiddelen waarover zij beschikt, heeft PURO het recht de overeenkomst voortijdig te beëindigen door middel van een kennisgeving bij aangetekend schrijven aan de klant, zonder een opzegtermijn in acht te nemen en zonder schadevergoeding verschuldigd te zijn, in de volgende gevallen:

 • Elke inbreuk op de verplichtingen van de klant uit hoofde van de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden, alsook elke handeling die op ernstige wijze het imago en de reputatie van PURO benadeelt, die langer dan zeven kalenderdagen voortduren nadat de klant bij aangetekende brief werd aangemaand deze inbreuken en/of handelingen te staken of recht te zetten;
 • Insolventie, staking van betaling of verwikkeling van de klant in een faillissementsprocedure, en elke situatie waaruit redelijkerwijs de insolvabiliteit van de klant blijkt.
   

In geval van voortijdige beëindiging van de overeenkomst is de klant gehouden tot betaling van de producten die reeds geleverd werden.

 

Artikel 14: Privacy en vertrouwelijkheid

De privacyverklaring in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016 is te consulteren op http://www.puro.be/nl/privacy-policy.
 
De klant staat PURO uitdrukkelijk toe over te gaan tot de verwerking en het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens voor volgende doeleinden:

 • Administratie van het klantenbestand;
 • Beheer van de bestellingen;
 • Leveringen en facturatie;
 • Het analyseren en verbeteren van de website en het gebruik van de website;
 • Het informeren van het cliënteel;
 • Marketing en reclame.
   

PURO verwerkt enkel de persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn voor het realiseren van voormelde doeleinden.
 
De persoonsgegevens worden verwerkt op basis van de rechtsgronden zoals voorzien in de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 
De klant heeft te allen tijde het recht op inzage, verbetering, verwijdering en beperking van de door hem/haar overgemaakte gegevens.
Wijzigingen van contactgegevens van de klant moeten tijdig door de klant aan PURO worden meegedeeld.

 
PURO bewaart de persoonsgegevens zo lang als nodig is om de doeleinden te verwezenlijken, onverminderd de wettelijke verplichtingen inzake.

 

Artikel 15: Bevoegdheid

De rechtbanken van het arrondissement Leuven zijn bevoegd om kennis te nemen van de geschillen met betrekking tot deze factuur.
 
Uitsluitend het Belgisch recht is van toepassing bij betwisting. 
 
 


Terug
Deze website maakt gebruik van cookies De website van Puro bv gebruikt functionele cookies. In het geval van het analyseren van websiteverkeer of advertenties, worden ook cookies gebruikt voor het delen van informatie, over uw gebruik van onze site, met onze analysepartners, sociale media en advertentiepartners, die deze kunnen combineren met andere informatie die u aan hen heeft verstrekt of die zij hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun diensten.
Toon details Verberg details
Selectie toelaten Alle cookies toelaten